Privacy statements

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
állás-pályázat beküldés

A CDM eStratégiai Tanácsadó Kft. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a hozzá
beérkezett állás pályázatban található személyes adatok kezelése tekintetében a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi
rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”)
rendelkezéseinek megfelelően kezelje, tárolja, felhasználja.
Az adatok kezelésével összefüggésben a CDM eStratégiai Tanácsadó Kft. ezúton tájékoztatja a
meghirdetett állásra jelentkező érintetteket (a továbbiakban: Álláskereső) az általa kezelt személyes
adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az
Álláskereső jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
Az Álláskereső jogosult a CDM eStratégiai Tanácsadó Kft.- hez intézett írásos bejelentés útján az
adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az adatai törlését
kérni.

1. Adatkezelő
Név: CDM eStratégiai Tanácsadó Kft.
Székhely: 1133 Budapest, Gogol utca 13.
Postacím: 1133 Budapest, Gogol utca 13.
Email cím: contact@carussel.com
Cégjegyzékszám: 01-09-926695
A továbbiakban „Adatkezelő”

2. FOGALMAK
a) „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy
másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami
jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös
szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
b) „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett” jelen
dokumentumban: „Álláskereső”)) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a
természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító,
például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi,
fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó
egy vagy több tényező alapján azonosítható;
c) „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,
felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel
útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
d) „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük
korlátozása céljából;
e) „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek
során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes
jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez,
egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz,
viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy
előrejelzésére használják;
f) „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
g) „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik
fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a
tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek
címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az
adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
h) „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt
érintő személyes adatok kezeléséhez;
i) „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi;

3. ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS IDEJE

3.1.Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a meghirdetett állás betöltéséhez kapcsolódóan a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) 6. cikk (1)
bekezdésének a) pontja alapján az Álláskereső önkéntes hozzájárulása.
Az Álláskereső az álláshirdetésre történő jelentkezéssel megerősíti, hogy teljes körűen megismerte és
elolvasta a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, továbbá az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve
kötelezőnek fogadja el és önkéntesen, tájékozottan, határozottan hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő a
részére önkéntesen megadott személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott célok
érdekében kezelje a Rendelet és a jelen Adatkezelési Tájékoztató keretei között.

3.2.Adatkezelés célja
Az adatkezelés célja a benyújtott álláspályázatok (önéletrajz vagy az álláshirdetésben meghatározott
egyéb dokumentum) elbírálása a meghirdetett munkakör betöltése érdekében, kapcsolattartás az
Álláskeresővel, tájékoztatás a pályázat elbírálásáról, külön hozzájárulás esetén, amennyiben az
Álláskereső pályázata elutasításra kerül értesítés egyéb állás lehetőségekről.

3.3.Adatkezelés ideje
Adatkezelő a benyújtott önéletrajzokat az alábbi ideig kezeli:
- ha az Álláskereső elnyeri a meghirdetett állást, úgy Adatkezelő a munkaviszony megszűnését
követően a hatályos jogszabályokban meghatározott ideig (5 év, 8 év, nem selejtezhető iratok)
kezeli a munkavállaló adatait.
- ha az Álláskereső pályázata elutasításra kerül, de az Álláskereső - külön hozzájáruló
nyilatkozattal - kifejezetten hozzájárul a hozzájáruló nyilatkozat aláírásával úgy Adatkezelő az
önéletrajzát a pályázat beadásától számított 3 évig megőrzi, melynek célja, hogy amennyiben
az önéletrajz alapján alkalmasnak ítéli meg, a megüresedett állásról az Álláskeresőt értesítse és
pozitív visszajelzés esetén, az Álláskeresővel személyes interjút egyeztessen.
- ha az Álláskereső anélkül küldi el önéletrajzát Adatkezelő részre, hogy álláshirdetés feladására
nem került sor, úgy Adatkezelő a kérés nélküli álláshirdetés esetében az Álláskereső
hozzájárulását kéri az adatkezeléshez (amennyiben az önéletrajzot meg kívánja őrizni).
Hozzájárulás hiányában rendszeréből törli az önéletrajzot, illetve az érintett személyes adatait.
Hozzájárulás esetén a hozzájáruló nyilatkozattól számított 3 évig megőrzi rendszerében az
önéletrajzot a célból, hogy az Álláskeresőt megüresedett állásról értesítse és pozitív
visszajelzés esetén, az Álláskeresővel személyes interjút egyeztessen.
Az Álláskereső az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja, mely esetben
Adatkezelő a rendszerből törli az Álláskereső önéletrajzát és valamennyi személyes adatát.
Visszavonás hiányában az adatkezelés időtartama a fent meghatározott határidő.
Ha az Álláskereső az adatkezelési hozzájárulását visszavonja vagy kéri adatainak a törlését és a
kiválasztási folyamat még nem zárult le (állás még betöltetlen), úgy az Álláskereső elfogadja, hogy a
visszavonó nyilatkozata a pályázat elbírálásának eljárását is megszünteti.
Ha az Álláskereső hozzájárulását visszavonja vagy kéri adatainak a törlését és az Álláskereső az
önéletrajzának további kezeléséhez (beadástól számított egy 3 évig) korábban hozzájárult, úgy az
önéletrajz e célból történő tárolását is megszünteti törésre irányuló kérelme vagy hozzájárulását
visszavonó nyilatkozata.
Hozzájáruló nyilatkozat az önéletrajz 3 (három) évig történő megőrzéséhez:
https://www.carussel.com/wp-content/uploads/2018/05/Contribution-Statement_2018.05.24.pdf
Ha az Álláskereső pályázata elutasításra kerül, úgy Adatkezelő az elutasításról értesíti az Álláskeresőt.

4. ADATFELDOLGOZÁS

D-VISION Kft.
Székhely: 1092 Budapest, Ráday u. 51. (Bakáts Center irodaház)
Telefon: 20/468-5463
Fax: 20/939-6540
Web: www.ithotline.hu
e-mail: kapcsolat@ithotline.hu
Tevékenység: számítástechnikai és kommunikációs eszközállománnyal kapcsolatos
karbantartási, fejlesztési és adminisztrációs feladatok ellátása
Tárhelyszolgáltató:
Név: NaxoNet Informatikai Betéti Társaság
Székhely: 2400 Dunaújváros, Nap utca 2.
Email cím: naxonet@naxonet.hu
Weboldal: www.naxonet.hu

5. ÁLLÁSKERESŐT MEGILLETŐ JOGOK

5.1. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

Az Álláskeresőnek joga van arra, hogy Adatkezelő által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel
kapcsolatos információkat megismerhesse, bármikor kikérje, ellenőrizze, hogy az Adatkezelő milyen
adatot tart nyilván róla, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az
Álláskereső az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban köteles eljuttatni Adatkezelő
részére és az igényelt adatokat Adatkezelő írásban (elektronikusan vagy postai úton küldött levélben)
adja meg. Adatkezelő szóbeli tájékoztatást ezzel összefüggésben nem ad.
Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás a következő adatokra terjed ki:
- kezelt adatok körének meghatározása: név, születési név, lakcím, email cím, telefonszám,
születési idő és minden olyan adat, amit az Álláskereső a beküldött önéletrajzban és a
csatolt dokumentumokban megadott,
- adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének tekintetében,
- adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek e továbbításra a
későbbiekben,
- adatforrás megjelölése.
Adatkezelő a személyes adatok papíralapú vagy elektronikus másolatát ingyenesen biztosítja az
Álláskereső részére. Az Álláskereső által kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív
költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Álláskereső elektronikus úton kéri a
másolat kiadást úgy az információkat emailben, széles körben használt elektronikus formátumban
bocsátja Adatkezelő az Álláskereső rendelkezésre.
Az Álláskereső a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével
nem ért egyet úgy az 5. pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes
adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes
adatok kezelése ellen, illetve a 6. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.

5.2. Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog
Az Álláskereső kérelmére a Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Álláskereső által,
írásban megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi az
Álláskereső által megjelölt tartalommal. Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a
helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul,
vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Adatkezelő az Álláskeresőt e címzettek adatairól
tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.

5.3. Adatkezelés korlátozáshoz való jog
Az Álláskereső jogosult arra, hogy írásbeli kérelme esetén Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
- Álláskereső vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát,
- az adatkezelés jogellenes, és az Álláskereső ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását,
- Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
Álláskereső igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
- Álláskereső tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az Álláskereső jogos indokaival szemben.
Adatkezelő az Álláskeresőt, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés
korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

5.4. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog
Az Álláskereső kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az Álláskeresőre vonatkozó
személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll: i) a személyes adatokra már
nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte; ii)
Álláskereső visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más
jogalapja; iii) Álláskereső saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és
nincs jogszerű ok az adatkezelésre, iv) a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezeli; vi) a
személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az Álláskeresőt a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges i) a
véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; ii)
népegészségügy területét érintő közérdek alapján; iii) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és
történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása
lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy iv) jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5.5. Adathordozhatósághoz való jog
Az adathordozhatóság adatkezelő által kezelt személyes adatok alállományát, és ezeket az adatokat
további személyes használat céljával tárolja vagy lehetővé teszi, hogy az Álláskereső megszerezhesse
és a továbbiakban felhasználhassa Adatkezelő rendszerében megtalálható általa önkéntesen átadott
„saját” adatait, saját céljaira, és döntése alapján olyan más adatkezelőn keresztül, akit maga az
Álláskereső határoz meg. Minden esetben az Álláskereső által átadott adatokra korlátozódik a
jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs.
Az Álláskereső a rá vonatkozó, Adatkezelő rendszerében megtalálható személyes adatokat:
- tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
- jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
- kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag
megvalósítható Adatkezelő rendszerében.
Ha az Álláskereső az adathordozhatósághoz való jogát gyakorolja, ezt egyéb jogainak sérelme nélkül
teszi.
Az adathordozhatósághoz való jog csak akkor gyakorolható, ha az adatkezelés „automatizált módon
történik”, és ezért nem terjed ki a papíralapú aktákra.
Adatkezelő az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy postai úton írt
kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról,
hogy valóban az arra jogosult Álláskereső kíván élni e jogával. Ehhez szükséges, hogy az Álláskereső
kérelmében azon személyes adatait kell megadni, melyek alkalmasak arra, hogy Adatkezelő
azonosítani tudja az igénylőt a rendszerében lévő adatok összehasonlításával.
E jog gyakorlása körében Álláskereső a következő adatok hordozhatóságát igényelheti: név, születési
név, lakcím, email cím, telefonszám, születési idő és minden olyan adat, amit az Álláskereső a
beküldött önéletrajzban és a csatolt dokumentumokban megadott. A jog gyakorlása nem jár
automatikusan az adatnak Adatkezelő rendszereiből való törlésével, ezért az Álláskereső a fent
meghatározott adatkezelés idejéig a rendszerben tárolásra kerül kivéve, ha az Álláskereső
hozzájárulását visszavonja vagy kéri adatainak a törlését.
Ha az Álláskereső úgy ítéli meg, hogy az adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása körében
lekért személyes adat nem teljes mértékben felel meg a kérelmének teljes körűen eleget kell tenni.

5.6. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen
Az Álláskereső a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak
kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ha az Álláskereső tiltakozik a személyes adatainak ellen,
akkor a személyes adatok a továbbiakban a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célból
nem kezeli Adatkezelő.
Az Álláskereső tiltakozni írásban (emailben vagy postai úton) tud az 1. pontban meghatározott
elérhetőségek igénybevételével.

5.7. Kérelem teljesítésének határideje
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképp az 5.1-5.6. pont szerinti bármely kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Álláskeresőt a hozott intézkedésekről.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további
két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével Adatkezelő a
kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Álláskeresőt. Ha az Álláskereső
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást Adatkezelő elektronikus úton adja meg,
kivéve, ha azt az Álláskereső másként kéri.

6. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az Álláskereső jogait emailben vagy postai úton küldött kérelemben gyakorolhatja. Telefonon
keresztül bármely jog érvényesítésére nincs lehetőség.
Az Álláskereső a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Név: CDM eStratégiai Tanácsadó Kft.
Levelezési:1133 Budapest, Gogol utca 13.
Telefonszám: +36 1 788 0722
E-mail cím: contact@carussel.com
Álláskereső jogait érvényesíteni nem tudja, ha Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben,
hogy azonosítsa az Álláskeresőt. Ha az Álláskereső kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó
(különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű
díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelő terheli. Ha
Adatkezelőnek kétsége merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban,
további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását
kérheti.

Álláskereső az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján
a. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
b. Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

7. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE
Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatkezelő az
adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása,
valamint az Álláskereső tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel
érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit,
hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Ha Adatkezelő úgy ítéli meg, hogy egy adott incidens
magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül, de
legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja az érintett Álláskeresőt és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi
incidensről.

8. ADATBIZTONSÁG
Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a
technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek
legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését,
jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden
olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez
irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a www-carussel.com honlapján
keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Amennyiben az Álláskereső a
honlapon közzétett értesítéstől számított 15 napon belül írásban nem közli a módosítással kapcsolatos
esetleges kifogásait, a módosított Adatkezelési Tájékoztató a felek között a 16. napon, hatályba lép.
Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. május 24. napjától érvénye

 

10. KAMERA ALKALMAZÁSÁNAK CÉLJA

A Carussel irodájának területén a cég kamerákat üzemeltet, melyek célja az esetleges incidensek felderítésének megkönnyítése. A kamerák folyamatosan üzemelnek, azonban csak mozgás érzékelése esetén aktiválódnak és kezdik el a mentést a tároló egységre.

A rögzített anyagok tárolási ideje és azokhoz hozzáférés

A kamerák által rögzített képanyagokat 1 hétig őrizzük meg, az ezen intervallumon kívül eső eseményekről nem rendelkezünk mentett anyagokkal.

A kamerák által rögzített adatokhoz csak a rendszergazda fér hozzá, és ő is csak a ügyvezető igazgató vagy az adatbiztos írásos felkérése nyomán teheti ezt.

Kamerák elhelyezkedése és látószöge

A Carussel irodájában 3 kamera működik, ebből 2 a bejárati ajtót és az ajtón belüli folyosót figyeli, egymással szemben elhelyezve a teljes lefedettség érdekében, egy pedig az ügyvezető igazgatói iroda bejáratát és annak területét.

Tiltakozáshoz való jog

A kamerával rögzített adatok elévülés előtti eltávolítását kérheti az érintett, írásban a contact@carussel.com e-mail címen. A Carusselnek a kérés befogadását követő 24 órán belül a kért adatokat a rögzítésre szolgáló eszközről el kell távolítania.